Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014.), Skupština Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – Zadar na sjednici održanoj 7. IV. 2015. u Zadru, Bana J. Jelačića 6, donijela je

S T A T U T

Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja
Cukrići – ZADAR

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv i sjedište Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – Zadar (dalje u tekstu: Udruga), teritorijalno djelovanje Udruge; zastupanje; izgled pečata Udruge; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – Zadar.
Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga Cukrići – Zadar

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zadru. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Izvršni odbor.
Udruga djeluje na području Zadarske županije.

Članak 4.

Pečat Udruge je okruglog oblika dijametra 30 mm s obodno upisanim dijelom punog naziva Udruge: UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA, a u sredini pečata je ispisano: CUKRIĆI ZADAR upisano u dva reda.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge.
Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge:

 • zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 6.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • ljudska prava
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja.

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • pružanje podrške djeci oboljeloj od dijabetesa i njihovoj obitelji
 • poticanje na poboljšanje kvalitete života bolesnog djeteta
 • poticanje na edukaciju djece i njihovih roditelja o njihovim pravima kao i o zaštiti zdravlja radi postizanja optimalne samokontrole bolesti dijabetesa.

Članak 8.

Ciljeve iz članka 7. ovog Statuta Udruga će ostvarivati sljedećim djelatnostima:

 • okupljanje djece i mladih oboljelih od dijabetesa, njihovih roditelja te ostalih osoba koji žele pružati podršku oboljelima od dijabetesa, poticati kvalitetu života oboljelih te educirati oboljele i njihove obitelji o njihovim pravima i načinima zaštite njihovih prava i zdravlja
 • organiziranje i vođenje savjetovanja i drugih programa koji poboljšavaju kvalitetu života djeteta bolesnog od dijabetesa i njegove obitelji, sukladno posebnim propisima
 • suradnja sa drugim udrugama u Hrvatskoj radi razmjene iskustava te pružanja stručne i druge podrške radi ostvarivanja ciljeva Udruge
 • organiziranje izleta za djecu oboljelu od dijabetesa i njihove obitelji, sukladno posebnim propisima
 • poticanje nabavke medicinske opreme i drugih pomagala za svoje članove
 • pružanje potpore pri organizaciji edukacije odgajatelja i nastavnika djece oboljele od dijabetesa
 • promicanje prava djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja
 • organiziranje savjetovanja, predavanja i stručnih skupova o temama koje se tiču djelatnosti i ciljeva Udruge te sudjelovanje u radu navedenih savjetovanja, predavanja i skupova, sukladno posebnim propisima
 • izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata i drugog promidžbenog materijala u svrhu promidžbe djelatnosti i ciljeva Udruge te upoznavanja javnosti s djelatnostima Udruge, sukladno posebnim propisima
 • obavljanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge sukladno Statutu i Zakonu.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 9.

Rad Udruge je javan.
Javnost djelovanja Udruge osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se u radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.
Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.
Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno Zakonu i Statutu, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a  za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu tijela Udruge bez prava odlučivanja.
Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijam u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev (pristupnicu) Izvršnom odboru.
Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

Članak 11.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Skupština Udruge.

 Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe Statuta i zakona
 • plaćati članarinu.

 Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem – danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Izvršnom odboru Udruge
 • isključenjem
 • smrću člana.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 Članak 15.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge
 • neplaćanjem članarine u roku koji odredi Skupština.

Članak 16.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Stegovno povjerenstvo od tri člana koje bira Skupština za svaki pojedini slučaj. Kao član Stegovnog povjerenstva ne može biti izabran član protiv kojeg se vodi stegovni postupak.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. 

Članak 17.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena ili
 • prijedlog za isključenje iz Udruge.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Udruge.

Članak 18.

Član Udruge koji je isključen iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. 

Članak 19.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Predsjednika ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Predsjednik odnosno Skupština je dužan/dužna odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE 

Članak 20.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 21.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjednik Udruge
 3. Dopredsjednik Udruge
 4. Izvršni odbor
 5. Tajnik Udruge
 6. Likvidator

SKUPŠTINA 

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredna sjednica se održava prema potrebi.

Članak 24.

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge.
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Dopredsjednik Udruge.
Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 25.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.
Na izvanrednoj sjednici Skupštine se raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 26.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ili 1/3 članova Skupštine.
U slučaju smrti ili ostavke Predsjednika, Skupštinu saziva 1/3 članova Skupštine.

Članak 27.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Udruge.
Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Odluke o prestanku djelovanja Udruge, o izmjenama i dopunama Statuta i o statusnim promjenama donose se dvotrećinskom većinom nazočnih članova Udruge.
Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 28.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • donosi i usvaja i druge opće akte Udruge
 • imenuje i opoziva osobu ovlaštenu za zastupanje
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora
 • bira i razrješava likvidatora Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o visini članarine
 • donosi odluku o statusnim promjenama, o prestanku postojanja, promjeni naziva i sjedišta Udruge
 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju
 • razmatra i nadzire primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge, materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge i ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIK UDRUGE

 Članak 29.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.
Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 30.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.
Predsjednik Udruge:

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine
 • predlaže projekte i programe Udruge
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

 Članak 31.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci
 • opozivom.

Članak 32.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 15. ovog Statuta.
Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/4 članova Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

Članak 33.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na prvoj narednoj sjednici Skupštine Udruge.

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge. Dopredsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Ista osoba može biti birana više puta.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

IZVRŠNI ODBOR

 Članak 35.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.
Izvršni odbor čine Predsjednik Udruge , Dopredsjednik Udruge, Tajnik Udruge i još dva člana Udruge. Predsjednik i Dopredsjednik Udruge su istodobno predsjednik i dopredsjednik Izvršnog odbora.
Mandat Izvršnog odbora Udruge traje četiri godine i može se obnoviti.

Članak 36.

Izvršni odbor odlučuje na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih Predsjednik Udruge. Sjednica Izvršnog odbora se mora sazvati i u slučaju da to zatraži 1/3 članova Izvršnog odbora.
Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku 30 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagač.

Članak 37.

Izvršni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovine njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 38.

Izvršni odbor:

 • priprema Skupštinu
 • odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je uvršten na Skupštini
 • predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte Udruge
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
 • provodi odluke Skupštine
 • osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Udruge iz redova članstva
 • odlučuje o promjeni pečata i adrese sjedišta Udruge
 • odlučuje o primanju i isključenju iz članstva
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge i
 • odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga Udruge.

Članak 39.

Skupština može razriješiti Izvršni odbor i prije isteka vremena na koje je izabran ako on prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj narednoj sjednici.

TAJNIK

 Članak 40.

Udruga ima Tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Tajnik Udruge:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 • brine se o urednom vođenju popisa članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora
 • vodi i čuva arhivu Udruge te
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora u skladu s općim aktima Udruge.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 41.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.

Članak 42.

Udruga može osnovati podružnice u drugim mjestima na području Zadarske županije. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 43.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.
Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 Članak 44.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 45.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština.

 Članak 46.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 47.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku postojanja Udruge
 • pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem
 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Udruge
 • pokretanjem stečajnog postupka te
 • na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

LIKVIDATOR UDRUGE

 Članak 48.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 49.

Likvidatora imenuje Skupština Udruge do opoziva.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja može i ne mora biti član Udruge. 

Članak 50.

U postupku likvidacije Likvidator:

 • utvrđuje stanje po poslovnim računima Udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu Udruge te pribavlja iz službene evidencije Ministarstva financija potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • objavljuje poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine prema Udruzi ako utvrdi da Udruga ima dugovanja
 • poziva dužnike na plaćanje svojih dugova Udruzi u roku od 30 dana za eventualno utvrđena potraživanja Udruge
 • ostatak sredstava koja su primljena iz javnih izvora vraća u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena
 • nakon raspodjele imovine, u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka, podnosi nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku
 • u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam dana o tome obaviještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan postupak likvidacije provesti u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Članak 51.

Skupština opoziva likvidatora:

 • ako sam to zatraži
 • ako je u sukobu interesa
 • ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
 • u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom uredu za upis promjena u Registar udruga RH.
O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Skupština u sklopu odluke o prestanku postojanja Udruge.

IX. POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 52.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
Iznimno, ako se iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Udruge.
Ostatak financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 Članak 53.

Ako postoji spor između članova Udruge ili između članova i Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. Na postupak mirenja se primjenjuje Zakon o mirenju.

Članak 54.

Spor u Udruzi postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove Udruge.
Ako postupak mirenja ne uspije, Skupština za rješavanje sporova imenuje Arbitražno vijeće od 3 člana za svaki pojedini slučaj. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 55.

Članovi Udruge, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge te članovi tijela Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti članovi Udruge, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge te članovi tijela Udruge ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 56.

U slučaju da su privatni interesi osoba iz članka 55. ovog Statuta u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad navedenih osoba u obavljanju djelatnosti Udruge, osobe koje se zateknu u sukobu interesa dužne su o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada.

XI. NADZOR 

Članak 57.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku nepravilnosti ne otklone, u daljnjem roku od 30 dana član Udruge može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Izvršnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu, uz obrazloženje prijedloga. 

Članak 59.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor.

Članak 60.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Predsjednica Udruge Cukrići

Daniela Cvitanović

U Zadru, 07. IV. 2015. godine